+36 30 44 77 484 | info@raktarkellekek.hu
                  H-P 08:00-16:00

 

Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Vásárlási tudnivalók
Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Vásárlási tudnivalók
Impresszum

Impresszum


(A dokumentum letöltése/nyomtatása: ITT)

 


1. A https://raktarkellekek.hu/ internetcímen elérhető webhely üzemeltetője (Szolgáltató):


Palásti János ev


Nyilvántartási szám: 52160095
Adószám: 68723725-2-23
Székhely: 6500 Baja, Bara u. 2. D ép. 5. em. 13. ajtó
Üzleti tevékenység helye: 6500 Baja, Bara u. 2. D ép. 5. em. 13. ajtó
Telefon: +36 30 222 7232
E-mail cím: info[kukac]raktarkellekek.hu

 

2. A kereskedelmi nyilvántartási szám és a nyilvántartást vezető hatóság:


3163


A hatóság elérhetőségei:


Bajai Polgármesteri Hivatal


Cím: 6500 Baja, Szentháromság tér 1.
Telefon: +36 79 527-100
E-mail: polghiv@bajavaros.hu
Webhely: http://bajaionkormanyzat.hu

 

3. Szolgáltató kamarai regisztrációs száma és a nyilvántartó szervezet:


BA68723725


Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara


Cím: 6000 Kecskemét Árpád krt. 4.
Telefonszám: +36 76 501-500
E-mail: titkarsag@bkmkik.hu
Webhely: http://www.bkmkik.hu/hu/kamara/kapcsolat

 


4. Szolgáltató által folytatott adatkezelést felügyelő hatóság:


Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság


Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Telefon: +36 1 391 1400
Fax: +36 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Webhely: http://www.naih.hu/

 


5. Tárhelyszolgáltató:


Unas Online Korlátolt Felelősségű Társaság


Rövidített név: Unas Online Kft.
Cégjegyzékszám: 08-09-015594
Adószám: 14114113-2-08
Székhely: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.
Telephely: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.
Postacím: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.
Telefon: +36 99 200 200
E-mail: unas@unas.hu
Webhely: https://unas.hu/

 


2020.11.02.
Palásti János ev.

Fogyasztóvédelmi tájékoztató

Fogyasztóvédelmi tájékoztató


(A dokumentum letöltése/nyomtatása: ITT)1. Szolgáltató

Tájékoztatjuk, hogy jelen webhelyet

Palásti János ev

Nyilvántartási szám: 52160095
Adószám: 68723725-2-23
Székhely: 6500 Baja, Bara u. 2. D ép. 5. em. 13. ajtó
Üzleti tevékenység helye: 6500 Baja, Bara u. 2. D ép. 5. em. 13. ajtó
E-mail cím: info@raktarkellekek.hu

(a továbbiakban: Szolgáltató) üzemelteti.

Jelen webhely:

https://raktarkellekek.hu/

internetcímen elérhető webhely, az azon elérhető weboldalak és aloldalak.


2. Hibás teljesítés

A Szolgáltató hibásan teljesít, ha a termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a
szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek.

Nem teljesít hibásan Szolgáltató, ha Ön a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte,
vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

Vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő egy éven belül az Ön által felismert hiba már a
teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba
jellegével összeegyeztethetetlen. Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy éven belül
felismert hiba esetén a bizonyítás terhe a Szolgáltatót terheli.

A Szolgáltató hibásan teljesít, ha az áru hibája a szakszerűtlen üzembe helyezéséből
fakad, feltéve, hogy az üzembe helyezés az adásvételi szerződés részét képezi, és azt a
Szolgáltató végezte el, vagy a Szolgáltató felelősségvállalása mellett végezték el, vagy az
üzembe helyezést Önnek kellett elvégeznie, és a szakszerűtlen üzembe helyezés a
Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott üzembe helyezési utasítások hiányosságainak
következménye.
Ha az adásvételi szerződés szerint az árut a Szolgáltató helyezi üzembe, vagy az üzembe
helyezés a Szolgáltató felelősségvállalása mellett történik, a teljesítést akkor kell a
Szolgáltató által befejezettnek tekinteni, amikor az üzembe helyezés befejeződött.


3. Kellékszavatosság

Ön a Szolgáltató hibás teljesítése esetén Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági
igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv és a 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet
szabályai szerint.

Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése
lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan
többletköltséggel járna. Az aránytalan többletköltség fennállásának megállapításakor a
Szolgáltatónak figyelembe kell vennie valamennyi körülményt, ideértve a szolgáltatás
hibátlan állapotban képviselt értékét, valamint a szerződésszegés súlyát. Ha a kijavítást
vagy a kicserélést Ön nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az
ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Ön is
kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy a szerződéstől is elállhat.

Ön akkor is jogosult - a szerződésszegés súlyához igazodva - az ellenszolgáltatás arányos
leszállítását igényelni, vagy az adásvételi szerződést megszüntetni, ha
- a Szolgáltató nem végezte el vagy megtagadta a kijavítást vagy kicserélést, vagy
elvégezte azt, de nem vagy nem teljes mértékben viselte a kicserélt áru visszavételével
kapcsolatos költségeket;
- ismételt teljesítési hiba merült fel, annak ellenére, hogy a Szolgáltató megkísérelte az
áru szerződésszerűvé tételét;
- a teljesítés hibája olyan súlyú, hogy azonnali árleszállítást vagy az adásvételi szerződés
azonnali megszüntetését teszi indokolttá; vagy
- a Szolgáltató nem vállalta az áru szerződésszerűvé tételét, vagy a körülményekből
nyilvánvaló, hogy a Szolgáltató észszerű határidőn belül vagy az Önnek okozott jelentős
érdeksérelem nélkül nem fogja az árut szerződésszerűvé tenni.
Az ellenszolgáltatás leszállítása akkor arányos, ha annak összege megegyezik az Önnek a
szerződésszerű teljesítés esetén járó, valamint az Ön által ténylegesen megkapott áru
értékének különbözetével.

Az Ön adásvételi szerződés megszüntetésére vonatkozó kellékszavatossági joga a
Szolgáltatónak címzett, a megszüntetésre vonatkozó döntést kifejező jognyilatkozattal
gyakorolható.

Ha a hibás teljesítés az adásvételi szerződés alapján szolgáltatott árunak csak
meghatározott részét érinti, és azok tekintetében a szerződés megszüntetésére vonatkozó
jog gyakorlásának feltételei fennállnak, Ön az adásvételi szerződést csak a hibás áru
tekintetében szüntetheti meg, de az azokkal együtt szerzett bármely egyéb áru
vonatkozásában is megszüntetheti, ha az Ön részéről nem várható el észszerűen, hogy
csak a szerződésnek megfelelő árukat tartsa meg.

Ha Ön hibás teljesítésre hivatkozva kívánja megszüntetni az adásvételi szerződést, a
Szolgáltatót terheli annak bizonyítása, hogy a hiba jelentéktelen.
Ön jogosult a vételár még fennmaradó részét - a szerződésszegés súlyához igazodva -
részben vagy egészben visszatartani mindaddig, amíg a Szolgáltató nem tesz eleget a
teljesítés szerződésszerűségével és a hibás teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségeinek.
Ön a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét
azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba
felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Fogyasztó és vállalkozás közötti
szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát
késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a jogosult
felelős. Ugyanakkor Szolgáltató felhívja figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől
számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem
érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő egy év.

A teljesítéstől számított egy éven belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a
hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket a Szolgáltató
nyújtotta. A teljesítéstől számított egy év eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani,
hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
A Szolgáltatónak az áru kijavítását vagy kicserélését – az áru tulajdonságaira és az Ön
által elvárható rendeltetésére figyelemmel megállapított – észszerű határidőn belül kell
elvégezni. Az észszerű határidőt attól az időponttól kell számítani, amikor Ön közölte a
hibát a Szolgáltatóval.

Önnek az árut a kijavítás vagy kicserélés teljesítése érdekében a Szolgáltató
rendelkezésére kell bocsátania. A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos
költségek a Szolgáltatót terhelik.

A Szolgáltatónak a saját költségére kell biztosítania a kicserélt áru visszavételét. Ha a
kijavítás vagy kicserélés olyan áru eltávolítását teszi szükségessé, amelyet az áru
jellegének és céljának megfelelően - a hiba felismerhetővé válása előtt - üzembe
helyeztek, akkor a kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kötelezettség magában foglalja
a nem megfelelő áru eltávolítását és a csereként szállított vagy kijavított áru üzembe
helyezését vagy az eltávolítás, illetve üzembe helyezés költségeinek viselését.
Ha Ön az adásvételi szerződést teljes egészében vagy az adásvételi szerződés alapján
szolgáltatott áruk egy része tekintetében szünteti meg, úgy Önnek a Szolgáltató
költségére vissza kell küldenie a Szolgáltatónak az érintett árut, és a Szolgáltatónak
haladéktalanul vissza kell térítenie az Ön részére az érintett áru vonatkozásában
teljesített vételárat, amint az árut vagy az áru visszaküldését alátámasztó igazolást
átvette.


4. Termékszavatosság

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – 3. pontban meghatározott
jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését
kérheti.

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi
követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő
tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított
két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával
szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén
Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól,
ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem
volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és
termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem
érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén
azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó
kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.


5. Jótállás

Szolgáltató nem forgalmaz a kötelező jótállásról szóló jogszabályok hatálya alá eső tartós
fogyasztási cikkeket, és önként sem vállal jótállást a webhelyen megrendelhető
termékekre.


6. Elállási jog

Termék megrendelés esetén Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a
szerződéstől.

Az elállási határidő:
a) termék adásvételére irányuló szerződés esetében: attól a naptól számított 14 nap
elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik
személy a terméket átveszi;
b) több termék szolgáltatásakor: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen
Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó termék
átveszi;
c) több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor: amelyen Ön vagy az Ön által
megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi;
d) valamint az a), b), és c) pontok esetében Felhasználó a szerződés megkötésének napja
és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

Ön elállási nyilatkozatát bármilyen módon bejelentheti, akár szóban akár írásban.
Ha Ön elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű
nyilatkozatát köteles eljuttatni vagy bejelenteni az alábbi elérhetőségek
egyikére:

Palásti János ev
Postacím: 6500 Baja, Bara u. 2. D ép. 5. em. 13. ajtó
E-mail: info@raktarkellekek.hu

Ebből a célból felhasználhatja az alábbi linken letölthető elállási
nyilatkozatmintát is:
► elállási nyilatkozatminta
Illetve annak tartalmát innen kimásolhatja:

--
Elállási nyilatkozatminta
(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)
Címzett: Palásti János ev
Postacím: 6500 Baja, Bara u. 2. D ép. 5. em. 13. ajtó
E-mail: info@raktarkellekek.hu
Alulírott ………………………………………………………………… kijelentem, hogy gyakorlom
elállási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére vonatkozó szerződés tekintetében:
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:
A fogyasztó neve:
A fogyasztó címe:
A fogyasztó aláírása (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén):

Kelt:
--

Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi
írásbeli elállási nyilatkozatát, vagy a határidő utolsó napján szóban bejelenti azt. Önt
terheli annak bizonyítása, hogy az elállási jogát az itt írtaknak megfelelő módon és
határidőben gyakorolta.

Az elállási jog gyakorlását nem zárja ki a felbontott csomagolás és a termék jellegének,
tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használat.

Az elállás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási
nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által
teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat
a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált,
legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés
során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot
alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a
hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen
többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem
kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi
időpontot kell figyelembe venni.

Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási
nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő
betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék
visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért,
ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges
használatot meghaladó használat miatt következett be.

A termék visszaküldésének megszervezése és a visszaküldés költsége Önt terheli.
Az árut visszajuttathatja személyesen is, az ügyfélszolgálattal történő előzetes időpont
egyeztetés után.

Az elállás elfogadása és az áru visszavétele után az elszámolás megtörténik, legfeljebb az
elállási nyilatkozat beérkezésétől számított 14 napon belül. Elállás esetén az elállással
érintett termék vételárát és a kiszállítás költségét is visszatérítjük Önnek.
Az elállási jog alóli kivételek:
A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) alapján a fogyasztó nem gyakorolhatja elállási
jogát:
- olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy
kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak,
- olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai
okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.


7. Panasztételi lehetőségek, vitarendezési fórumok

Az alábbiakban az általános szerződési feltételek vonatkozó rendelkezéseinek idézésével
tájékoztatjuk a panasztételi és vitarendezési lehetőségekről.
7.1. Felhasználó a Szolgáltató szolgáltatására, tagjának, alkalmazottjának vagy a
Szolgáltató érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő
forgalmazásával, értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására,
tevékenységére vagy mulasztására, az áru minőségére vonatkozó panaszával levélben,
telefonon és elektronikus levélben fordulhat Szolgáltatóhoz az alábbi elérhetőségeken:

Palásti János ev

Postacím: 6500 Baja, Bara u. 2. D ép. 5. em. 13. ajtó
Telefonszám: +36 30 222 7232
E-mail: info@raktarkellekek.hu

Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, szükség szerint azonnal orvosolja.
Amennyiben ez nem lehetséges, illetve a Felhasználó egyet nem értése esetén, valamint
az írásban benyújtott panaszt Szolgáltató legkésőbb harminc napon belül írásban
megválaszolja.

Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltató intézkedéseivel nem ért egyet, vagy a panasz
azonnali kivizsgálás nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos
álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati
példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadni,
telefonon vagy elektronikus úton közölt szóbeli panasz esetén a panaszra adott írásbeli
válasszal együtt megküldeni.
A Felhasználó telefonon vagy elektronikus úton benyújtott panaszát a Szolgáltató egyedi
azonosító számmal köteles ellátni.
A Felhasználó panaszának elutasítása esetén a Szolgáltató köteles indokolni az
elutasítást.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:
- a Felhasználó neve, lakcíme,
- a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
- a Felhasználó panaszának részletes leírása, a Felhasználó által bemutatott iratok,
dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
- a Szolgáltató nyilatkozata a Felhasználó panaszával kapcsolatos álláspontjáról,
amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
- a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy elektronikus úton közölt szóbeli
panasz kivételével - a Felhasználó aláírása,
- a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
- telefonon vagy elektronikus úton közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi
azonosítószáma.

A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát három évig
köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.
A Szolgáltató a Felhasználó panaszának elutasítása esetén köteles írásban tájékoztatni a
Felhasználót arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető
testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az
illetékes hatóság, illetve a Felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti
békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési
címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita
rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.
Amennyiben a Felhasználó és a Szolgáltató közötti fogyasztói jogvita nem rendeződik, a
Felhasználó a következő szervekhez fordulhat.

7.2. Békéltető testülethez fordulás lehetősége

Felhasználó (fogyasztó) a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi
szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés
megkötésével és teljesítésével kapcsolatban békéltető testület díjmentes eljárását is
kérheti.

Ha Fogyasztó magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, akkor
ezen lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti megyei (fővárosi) kereskedelmi és
iparkamarák által működtetett békéltető testület illetékes. A békéltető testületek
elérhetőségei megtalálhatóak a https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek
oldalon.

A fogyasztó erre irányuló kérelmében a fentiektől eltérő, másik békéltető testületet
jelölhet meg.

Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület:

Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
által működtetett Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Postacím: 6001 Kecskemét, Pf. 228.
Telefon: +36 76 501 525
E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu
Webhely: http://www.bacsbekeltetes.hu/

A Fogyasztó magyarországi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában:

Magyarországon a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Budapesti
Békéltető Testület jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez
kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban. A Budapesti
Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Budapesti Békéltető Testület
elérhetőségei megtalálhatók a https://bekeltet.bkik.hu/ oldalon, valamint itt olvashatók:

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara
által működtetett Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111.
Postacím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
Telefon: +36 1 488 2131
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
Webhely: https://bekeltet.bkik.hu/

Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség
terheli.
A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő
független testület. Hatáskörébe tartozik a fent megjelölt témájú fogyasztói jogviták
bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése,
ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok
egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.
A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót
megillető jogokról és kötelezettségekről.

7.3. Ha Felhasználó az Európai Unióban él, az interneten vásárolt termékre,
szolgáltatásra vonatkozó panaszával kapcsolatban igénybe veheti az Európai Bizottság
alábbi online vitarendezési eszközét.

Az Európai Bizottság online vitarendezési platformja

Webhely: https://webgate.ec.europa.eu/odr

Ezt az internetalapú platformot az EU azoknak a fogyasztóknak hozta létre, akik
panasszal kívánnak élni az általuk online vásárolt termékekkel vagy szolgáltatásokkal
kapcsolatban, és fel szeretnének kérni egy semleges harmadik felet (vitarendezési
testületet) a panasz kezelésére.

Az online vitarendezési platformról és használatáról, a vitarendezés módjáról további
információkat a fenti link használatával elérhető webhelyen talál.

7.4. Felhasználó az áru minőségére vonatkozó panaszával, Szolgáltató (tagjának,
alkalmazottjának) vagy az érdekében vagy javára eljáró személynek a magatartására,
tevékenységére vagy mulasztására, a szolgáltatás minőségére, felelősségi szabályok
alkalmazására vonatkozó panaszával a magyarországi lakóhelye szerint illetékes megyei
kormányhivatalhoz, mint fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhat. A területileg illetékes
kormányhivatalok elérhetőségei megtalálhatók a https://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek oldalon.

Felhasználó panaszával fordulhat a Szolgáltató székhelye szerinti fogyasztóvédelmi
hatósághoz is:

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
Fogyasztóvédelmi Osztály

Cím: 6000 Kecskemét, Szent István krt. 19/A.
Postacím: 6000 Kecskemét, Szent István krt. 19/A.
Telefon: +36 76 795 710
E-mail: fogyasztovedelem@bacs.gov.hu
Webhely: http://bkmkh.hu/kozlekedesi_muszaki_engedelyezesi_es

7.5. Adatkezeléssel kapcsolatos felügyelet

Felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény és a GDPR alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint a Nemzeti Adatvédelmi
és Információszabadság Hatósághoz fordulhat:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Telefon: +36 1 391 1400
Fax: +36 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Webhely: http://www.naih.hu/

A bírósági út választása esetén a per - az érintett Felhasználó választása szerint - az
érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható,
mivel a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.


2022.05.01.

Palásti János ev.

Tájékoztató "sütik" alkalmazásáról

Tájékoztató "sütik" alkalmazásáról

(A dokumentum letöltése/nyomtatása: ITT)


1. Adatkezelő

A https://raktarkellekek.hu/ internet címen elérhető webáruházat

Palásti János e. v.

Nyilvántartási szám: 52160095 - Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős
Helyettes Államtitkárság
Adószám: 68723725-2-23
Székhely: 6500 Baja, Bara u. 2. D ép. 5. em. 13. ajtó
Üzleti tevékenység helye: 6500 Baja, Bara u. 2. D ép. 5. em. 13. ajtó
E-mail cím: info@raktarkellekek.hu

(a továbbiakban: Adatkezelő) üzemelteti.

Tájékoztatjuk, hogy a https://raktarkellekek.hu/ webhely (a továbbiakban: webhely)
szolgáltatásai színvonalának emelése, a webhely használatának megkönnyítése
érdekében, valamint az Ön hozzájárulása esetén online reklámok megjelenítése céljából
ún. „süti”-ket, idegen szóval „cookie”-kat használunk. Lentebb olvashat általánosságban a
sütikről, illetve azt követően a webhelyünkön működő sütik által megvalósított
adatkezelésről.


2. A sütikről általában

2.1. Mik azok a sütik?

A süti egy olyan kis adategyüttes (változó tartalmú, alfanumerikus információ csomag),
amelyet az Ön által böngészett webhely szervere küld az Ön eszközére. A süti az Ön
számítógépének, telefonjának vagy táblagépének böngészőprogramjában eltárolódik,
majd ezt később a küldő szerver onnan kiolvashatja. A sütit más webhely nem képes
elolvasni, csak amely azt elhelyezte. A sütik tájékoztatnak bennünket a látogatók webhely
használatával kapcsolatos szokásairól. A sütiket különböző célokra lehet felhasználni; így
pl. a webhely látogatottságának mérésére, illetve a böngészés megkönnyítésére a
webhelyen belül korábban megnyitott oldalak megjegyzésével. Egy süti sem tartalmaz
olyan személyes adatot, amely közvetlenül lehetővé tenné bárki számára az Ön e-mailen,
telefonon, vagy hagyományos postai úton történő elérését. A sütik önmagukban a
felhasználó azonosítására nem képesek, kizárólag a látogató eszközének felismerésére
alkalmasak. Ha nem kívánja elfogadni a webhelyen a sütik használatát, akkor az Ön által
használt webböngészőt oly módon is beállíthatja, hogy a program üzenettel tájékoztassa
Önt a sütik elhelyezéséről, illetve, hogy megakadályozza azok elhelyezését.

2.2. Hogyan szabályozhatja a sütik működését?

A webhelyünk látogatására használt eszközén (számítógépén, telefonján vagy táblagépén)
sütiket helyezünk el. Webhelyünk böngészésének megkezdésekor, a főoldal
betöltődésekor felugró ablakban tájékoztatjuk Önt erről.

A webhelyünk funkcióinak és kényelmes használatának biztosításához szükséges sütik
elhelyezéséhez nem kell beszereznünk az Ön hozzájárulását. Az anonim látogatáselemzés
nem jár személyes adatok kezelésével, így ahhoz sincsen szükség hozzájárulásra. A
további célokra, úgy, mint a marketing célra folytatott adatgyűjtésre alkalmazott sütik
működésének megkezdéséhez az Ön hozzájárulására van szükségünk. A hozzájárulását a
fentebb említett felugró ablakban kérjük. Ezt az ablakot az oldal alján elhelyezett „Süti
beállítások” feliratra kattintva bármikor előhívhatja, és a későbbiekben is
megváltoztathatja az egyes adatgyűjtésekhez való hozzájárulását.

Az általunk biztosított fenti beállítási lehetőségtől függetlenül is bármikor dönthet úgy,
hogy letiltja és törli a sütiket az internetes böngészője beállításaiban. Azonban felhívjuk a
figyelmét, hogy a sütik használata nélkül nem fog tudni hozzáférni sok olyan funkcióhoz,
amely megkönnyíti a böngészést, illetve előfordulhat, hogy bizonyos szolgáltatásaink nem
működnek megfelelően.

2.3. A sütik beállításainak kezelése a böngészőkben

A sütikre vonatkozó beállításait módosíthatja a felugró ablakban, illetve a böngészőjén
keresztül. Letilthatja a sütik használatát úgy, hogy böngészőjében aktiválja azt a
beállítást, amely lehetővé teszi, hogy visszautasítsa az összes, vagy bizonyos sütik
elhelyezését. Ezek a beállítások rendszerint a böngészője „beállítások” vagy
„preferenciák” menüjében érhetők el. A következő hivatkozások használatával
tájékozódhat erről bővebben:

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu

Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami?re
directlocale=en-US&redirectslug=Cookies

Internet Explorer: látogassa meg a https://support.microsoft.com oldalt, és a keresőbe
írja be a „sütik” szót.

Safari: látogassa meg a https://support.apple.com/hu-hu oldalt, és a keresőbe írja be a
„cookies” szót.

Opera: http://help.opera.com/Windows/10.50/hu/cookies.html

2.4. A sütik típusai

A sütik lehetnek a munkafolyamat idején érvényes - ún. ideiglenes vagy munkamenet
sütik (session cookie) –, vagy állandó – mentett (persistent cookie) – sütik és
megkülönböztetjük az első féltől (belső), illetve a harmadik féltől származó (külső)
sütiket. Az alábbiakban olvashatja mit jelentenek ezek a kifejezések, hogy jobban
megérthesse az általunk használt sütiket, illetve azt, hogy miért használjuk őket.

2.5. A böngészés ideje alatt érvényes sütik

A böngészési munkamenet idején érvényes sütik lehetővé teszik, hogy a webhelyünkre
tett látogatása során Ön felismerhető legyen és így bármely oldalváltoztatást, vagy
kiválasztást a böngésző megjegyezhessen a webhelyen belül végrehajtott böngészése
során oldalról oldalra. Ezek a sütik lehetővé teszik, hogy egy webhely számos oldalán
gyorsan és könnyedén haladhasson végig és léphessen visszafelé anélkül, hogy minden
egyes meglátogatott oldalon azonosítania kellene magát, vagy folyamatokat kellene
ismételnie (pl. egy űrlap kitöltése). Az oldal böngészésének végeztével, illetve a böngésző
bezárásával az ilyen sütik automatikusan törlődnek az eszközéről.

2.6. Állandó sütik

Az állandó sütik olyan sütik, amelyek egy adott ideig (érvényességi idejük napokban,
hetekben, hónapokban vagy években kerül meghatározásra) „állandóak” maradnak a
számítógépén, miután lejárt a böngészési folyamat, ezért lehetővé teszik a felhasználók
preferenciáinak vagy műveleteinek a felidézését a webhelyre tett későbbi látogatás során
is (pl. alkalmazásukkal az adott oldalon lévő űrlapra beírt adatok is tárolhatók). Az
érvényességi idő lejártáig a mentett sütik az Ön eszközén tárolódnak, azonban az előre
meghatározott határidők lejárta előtt Ön törölheti ezeket.

2.7. A webhely üzemeltetőjétől származó sütik

A böngészett webhely szerveréről érkező sütik. Jelen esetben Adatkezelő által
üzemeltetett webhelyet tároló szerverről érkező funkcionális és kényelmes használatot
biztosító sütikről van szó, melyek általános tulajdonságait, működését fentebb
részleteztük. Ezek az Ön eszközének IP-címét, a webhely használata során meglátogatott
oldalakat, esetlegesen (az Ön döntése szerint) a beírt adatokat jegyzik meg. Ezzel tesszük
lehetővé, hogy Önnek a webhely használata során ne kelljen rendszeresen – egy-egy
újabb oldal megnyitásakor, vagy a webhely elhagyását követő visszatéréskor – újra
folyamatokat ismételnie, ugyanazon lapok megnyitásával, illetve – az Ön döntése szerint –
ne kelljen újra adatokat beírnia. A webhelyünk regisztrált felhasználói számára a
megfelelő jogosultságok biztosítása érdekében alkalmazzuk a sütiket; ha a felhasználó
belépett a webhelyre, megkapja a szükséges jogosultságokat. Ezzel kapcsolatban egyéb
információt nem tárolnak ezek a sütik, azt sem, hogy mikor lépett be, ki lépett be,
egyszerűen a belépési jogosultságot ellenőrizzük használatukkal.

Ezek a sütik úgynevezett munkamenet sütik, tehát a böngészés ideje alatt érvényesek. Ez
azt jelenti, hogy ha valaki böngészni kezdi a webhelyet, akkor a süti aktiválódik, majd a
felhasználó utolsó aktivitását követően legfeljebb 15 percig él, illetve kilépésekor szűnik
meg.

Kivétel ez alól a belépési adatokat az Ön döntése alapján megjegyző süti, mely az Ön
böngészéshez használt eszközén eltárolódik 365 napig.

2.8. A harmadik féltől származó sütik

A harmadik féltől származó sütik nem az Adatkezelőtől illetve a webhelyet tároló
szerverről érkeznek. Ezeket a sütiket a számítógépe, telefonja, táblagépe is elmenti az
oldal látogatása során, az alábbiak szerint.

2.8.1. Google sütik

A Google Analytics© fájljai az oldal monitorozásához nyújtanak segítséget, valamint
információszerzésre szolgálnak az oldal felhasználásának módjáról (mint a webhelyet
látogatók száma, a megtekintett oldalak, a látogatók országrésze – honnan böngészik a
felhasználó –, honnan – mely más webhelyről – „érkezik” a felhasználó, a használt
böngészője, operációs rendszere, internet szolgáltatója és az általa éppen használt
monitor felbontása, az oldal böngészésének ideje, mikor hagyta el az oldalt). Ezeket az
információkat statisztikák készítésére és a webhely további fejlesztésére használjuk.

A látogatáselemzés során az adatokat nem gyűjtjük olyan módon, hogy az lehetővé tenné
az Ön böngészéshez használt eszközének azonosítását is, tehát Önt sem tudjuk
azonosítani a böngészési szokásai alapján. A látogatáselemzés során nem kezelünk
személyes adatokat.

Az így gyűjtött anonim adatokhoz a Google Ireland Ltd. (Gordon House, Barrow Street,
Dublin 4, Ireland) is hozzáfér, a Google Analytics eszközeinek tulajdonosa és
üzemeltetője.

Amennyiben Ön hozzájárult a böngészési adatok marketing céllal történő történő
gyűjtéséhez, a Google Ireland Ltd. a fenti adatokat saját céljára is felhasználja a
böngésző felhasználó számára célzott reklámok eljuttatásához. Ennek során a Google
Ireland Ltd. a sütik által gyűjtött adatok és a böngészéshez használt eszköz IP címének
összekapcsolásával állapítja meg az adott eszközről végrehajtott böngészési szokások
alapján feltárható érdeklődési kört, majd így juttatja el a célzott reklámokat az adott
eszközre.

A marketing célú sütik csak az Ön hozzájárulása esetén működnek úgy, hogy az Ön
eszközét is azonosítják az adatok gyűjtése során.

További információért látogassa meg a következő oldalakat:

https://www.google.com/analytics

https://support.google.com/analytics/answer/2838718?hl=hu

A Google Analytics© sütik úgynevezett állandó sütik, tárolásuk maximálisan két évig tart,
de ez a gyakorladtban – sütik típusától függően – két óra és hat hónap közötti időtartam.

Bővebb információkért a sütikről, beleértve az elhelyezett sütik megtekintését, kezelését
és törlését, látogassa meg a http://www.allaboutcookies.org oldalt. A Google Analytics
által végzett követés minden oldalon történő letiltásához látogassa meg a
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout oldalt.

2.8.2. Facebook sütik és pixel

A Meta Platforms Ireland Ltd. (Facebook - 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour,
Dublin 2, Ireland) online marketing szolgáltatásokat nyújt sütik és ún. pixel (képpont)
segítségével. A szolgáltatás használata során megvalósuló adatkezelést a Meta Platforms
Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland) végzi. A
Meta Platforms Ireland Ltd. ezen szolgáltatása révén hozzáfér a fentebb is írt, webhely
látogatottságának méréséhez és böngészési szokások feltérképezéséhez kezelt adatok
köréhez. Ezen adatok a Meta Platforms Ireland Ltd. eszközeivel tartósan kerülnek
eltárolásra, de legfeljebb három hónapig működő sütik segítségével, mely sütik a
Felhasználó böngészéshez használt eszközén rögzülnek. Ezen sütik törléséről Felhasználó
gondoskodhat böngészője beállításaiban. A pixel által folytatott adatgyűjtés során nem
tárolódik el semmi az Ön böngészőjében. A Meta Platforms Ireland Ltd. a fenti adatokat a
böngésző felhasználó számára célzott reklámok eljuttatása céljából is felhasználja. Ennek
során a Meta Platforms Ireland Ltd. a sütik által és a pixel segítségével gyűjtött adatok és
a böngészője azonosítójának vagy a böngészéshez használt eszköz IP címének
összekapcsolásával állapítja meg az adott eszközről végrehajtott böngészési szokások
alapján feltárható érdeklődési kört, majd így juttatja el a célzott reklámokat az adott
eszközre.

Fentiekről bővebben tájékozódhat a Facebook alábbi oldalán:
https://developers.facebook.com/products

Az ilyen sütik csak az Ön hozzájárulása esetén működnek az oldalon.


3. A webhelyünkön alkalmazott sütik és a naplófájlok által megvalósított
adatkezelés

3.1. Az adatkezeléssel érintettek köre: a webhelyet meglátogató minden Felhasználó, a
webhelyen elérhető szolgáltatások igénybevételétől függetlenül.

3.2. Az adatkezelés jogalapja: a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül
szükséges adatkezelés tekintetében az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások,
valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló
2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ekertv.) 13/A. § (3) bekezdése felhatalmazza az
Adatkezelőt a webhely rendeltetésszerű működtetéséhez szükséges adatok kezelésére. Az
ilyen adatok kezelését valósítják meg a naplófájlok, illetve bizonyos sütik. A naplófájlokról
a 4. fejezetben olvashat részletesebben, az ide tartozó sütikről az alábbiakban
tájékoztatjuk.

A fentiek értelmében az ilyen adatok kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1)6
bekezdésének f) pontja alapján az Adatkezelő jogos érdeke.

E jogalappal kizárólag olyan adatokat kezelünk, amelyek a webhely felhasználóbarát
működéséhez szükségesek, és ezen adatokat csak az ehhez szükséges ideig kezeljük.
Olyan technikai adatokról van szó (pl. IP-cím, használt böngésző típusa és
képernyőfelbontás), melyek a webhely oldalainak élvezhető megjelenítéséhez,
funkcióinak rendeltetésszerű és az Ön számára kényelmes használatához szükségesek. Az
adatokat harmadik félnek nem továbbítjuk, valamint más célra nem kezeljük. Minderre
tekintettel ezen adatok kezelése nem jár kockázattal Önre, ugyanakkor a fenti cél - a
webhely rendeltetésszerű használata - az adatok kezelése nélkül nem valósítható meg.
Jogos érdekünk a webhely használhatóságának biztosítása, mivel szolgáltatásaink
elektronikus úton történő elérhetőségét csak így tudjuk lehetővé tenni. A webhelyünk
elérhetőségének biztosítása hatékony működésünkhöz elengedhetetlen feltétel. Ezért a
fenti adatokat az itt meghatározott cél elérése érdekében a jogos érdekünk alapján
kezeljük, mely jogos érdek - mivel az adatkezelés nem jár kockázattal Önre nézve -
arányosan korlátozza az Ön önrendelkezési jogát.

Az általános látogatáselemzést anonim adatok gyűjtésével végezzük, így ennek kapcsán
nem történik személyes adatok kezelése.

A marketing tevékenységeket lehetővé tevő adatkezelés tekintetében az adatkezelés
jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján az Ön hozzájárulása. Ön a
webhely böngészésének megkezdésekor felugró tájékoztató ablakban elhelyezett
jelölőnégyzet bejelölésével járulhat hozzá a marketing célokat szolgáló adatok
gyűjtéséhez, és ugyanitt vissza is vonhatja a hozzájárulását a bejelölés megszüntetésével.

3.3. Kezelt adatok körének meghatározása:

A felhasználóbarát böngészés lehetővé tétele érdekében kezelt adatok:
- a webhely látogatása során meglátogatott weboldalak és azok megnyitási sorrendje
- az Ön által használt eszköz IP címe.

Online marketing tevékenységhez kezelt adatok köre:
- a webhelyen megtekintett termékek oldalai,
- a webhely egyes weboldalainak megtekintési gyakorisága, illetve az egyes oldalakon
böngészésével töltött idő mérése,
- a fentiekből Ön érdeklődési körére levonható következtetések,
- az Ön böngészőjének azonosítója.

A webhelyre történő belépési jogosultság ellenőrzése érdekében kezelt adatok eltárolása
esetén (az Ön döntése szerint kerülhet eltárolásra):
- az Ön e-mail címe (mint felhasználónév) vagy felhasználóneve,
- jelszó,
- az Ön által használt eszköz IP címe.

Az általános látogatáselemzést anonim adatok gyűjtésével végezzük, így ennek kapcsán
nem történik személyes adatok kezelése.

3.4. Az adatkezelés célja: a webhely felhasználóbarát és biztonságos működésének
biztosítása, valamint online marketing tevékenységek végzése.

Ezen belül:

a) Szükséges és funkcionális adatkezelés („Elengedhetetlen” és „Funkcionális”
kategóriák a felugró ablakban):

- Az Ön böngészéshez használt eszközének azonosítása, az azonosító adatok – böngészés
idejéig történő – megjegyzése: az IP-cím alapján. Ez által válik gördülékenyebbé a
böngészés, e nélkül ugyanis Önnek minden egyes meglátogatott oldalon azonosítania
kellene magát, vagy folyamatokat kellene ismételnie.

b) Böngészési szokásokra vonatkozó adatkezelés („Látogatáselemzés” kategória a felugró
ablakban):

A látogatáselemzést anonim adatok gyűjtésével végezzük, így ennek kapcsán nem
történik személyes adatok kezelése.

c) Marketing céllal történő adatkezelés („Marketing” kategória a felugró ablakban):

Amennyiben Ön hozzájárult a böngészési adatok marketing célra történő
felhasználásához („Marketing” bejelölése), abban az esetben Önnek célzott reklámokat
tudunk megjeleníteni internetes böngészései során.

A célzott reklámok megjelenítése során a Google és a Facebook eszközeivel a saját
reklámjainkat tudjuk megjeleníteni az Ön eszközén, ugyanakkor az ehhez szükséges
adatokat a Google és a Facebook saját célra, harmadik személyek reklámjainak
megjelenítéséhez is felhasználja. Az ilyen reklámok megjelenítése az Ön böngészési
szokásaiból következtetett érdeklődési köre alapján történik.

Ennek során a Google Ireland Ltd. (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland) és a
Meta Platforms Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2,
Ireland) a böngészési szokásokra vonatkozó adatok és a böngészője azonítójának
összekapcsolásával állapítja meg az adott böngészőből végrehajtott böngészési szokások
alapján a feltárható érdeklődési kört, majd így juttatja el a célzott reklámokat az adott
eszközre. Tehát nem közvetlenül az Ön személyéhez, hanem a böngészéshez használt
eszközéhez, elsősorban böngészőjéhez kapcsolva kerülnek rögzítésre az adatok.

A Google Ireland Ltd. és a Meta Platforms Ireland Ltd. az e pontban írt adatokon kívül a
jelen tájékoztatóban említett további adatokhoz nem fér hozzá.

d) Az alábbi célokhoz rendelt adatok az Ön személyéhez kapcsolható módon kerülnek
kezelésre, de azokhoz mi csak ilyen, technikai célú felhasználás során a belépésekor
férünk hozzá, egyébként az Ön eszközén kerülhetnek eltárolásra:
- az Ön e-mail címe vagy felhasználóneve és jelszava, ezek esetleges eltárolása a
könnyebb belépéshez (az Ön döntése szerint, az Ön eszközén kerülnek rögzítésre)
- az Ön belépési jogosultságának ellenőrzése során e-mail címe (felhasználónévként) vagy
felhasználóneve és jelszava (kódolt formában, a jelszót nem ismerhetjük meg),
böngészéshez használt eszközének IP címe.

3.5. Az adatkezelés időtartama: az adatok egy részét a böngészés idejéig kezeljük,
bizonyos adatokat – változó időtartamra, de legfeljebb két évre – eltárolnak a sütik.

A webhely felhasználóbarát működésének biztosításához szükséges adatok (IP-cím, a
böngészés során a webhelyen meglátogatott oldalak sorrendje) a böngészési
munkamenet idejéig (tehát a webhely böngészésének időtartamáig) kerülnek rögzítésre,
annak befejeztével törlődnek. Az ilyen adatok kezelését informatikai rendszerünk saját
eszközeivel végezzük, azokhoz harmadik személy nem fér hozzá.

A látogatáselemzést anonim adatok gyűjtésével végezzük, így ennek kapcsán nem
történik személyes adatok kezelése.

A webhely használatára vonatkozó szokások feltérképezésének alapjául szolgáló adatok
legfeljebb két évig kerülnek eltárolásra. Az ezt lehetővé tevő sütik az Ön böngészéshez
használt eszközén rögzülnek. Ezen sütik törléséről, illetve működésük
megakadályozásáról Ön bármikor gondoskodhat böngészője beállításaiban, valamint a
webhely alján a „Süti beállítások” feliratra kattintva előhívható ablakban a „Marketing”
kategóriák kikapcsolásával.

3.6. Az adatok tárolásának módja: informatikai rendszerünkben elkülönített adatkezelési
listákon. A webhely felhasználóbarát működésének biztosításához szükséges adatok
(IPcím, a böngészés során a webhelyen meglátogatott oldalak sorrendje) nem
kerülnek tárolásra. Az adatokat szolgáltató sütik helyileg az Ön eszközén tárolódnak.

3.7. A Google Analytics és a Facebook eszközeinek alkalmazásával megvalósuló
információtechnológiai adatkezelésről bővebben tájékozódhat a Google Analytics
https://www.google.com/intl/hu_ALL/analytics/support és a Facebook
https://developers.facebook.com/products oldalán. A Google Analytics és a Facebook által
ajánlott funkciók közül csak a fentebb írtakat vesszük igénybe.


4. Naplófájl bejegyzések

A webhelyünk üzemeltetéséhez használt tárhelyünkhöz kapcsolódó informatikai
rendszerünk elektronikus naplóbejegyzéseket használ. A naplóbejegyzésekben eltárolásra
kerül az IP cím, a látogató által használt böngésző típusa, az internet szolgáltató,
dátum/időbélyegző, hivatkozó és kilépő oldalak címe, a kattintások száma a látogatás
alatt. Erre azért kerül sor, hogy megfelelően meg tudjuk jeleníteni a weboldalunkat az Ön
eszközén, és hogy működési hiba esetén vissza tudjuk keresni a hiba körülményeit, ezzel
stabilabbá, biztonságosabbá tehessük a böngészést szükség esetén. Lehetővé teszi
számunkra a webhely kezelését és adminisztrációját. Az adatok közvetlenül
személyazonosság megállapítására nem alkalmasak, és 30 napig kerülnek eltárolásra.

A naplófájlok által megvalósított adatkezelés egyebekben a 3. fejezetben ismertetett
körülmények szerint történik azzal, hogy látogatáselemzés és marketing célú
adatrögzítésre és felhasználásra a naplófájlok vonatkozásában nem kerül sor.


5. Adatfeldolgozók igénybevétele

5.1. Látogatáselemzés céljából igénybe vett Szolgáltató

5.1.1. A webhely látogatáselemzési adatainak gyűjtéséhez a következő szolgáltatót
vesszük igénybe:

Google Ireland Ltd.

Cégjegyzékszám: 11603307
Adószám: IE 6388047V
Székhely: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
Postacím: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
Telefon: +353 1 436 1000
Webhely: https://www.google.ie/

5.1.2. A látogatáselemzés során személyes adatokat nem kezelünk, ezért az anonim
látogatáselemzés kapcsán nem történik adatfeldolgozás.

5.2. Marketing tevékenység céljából igénybe vett Adatfeldolgozók

5.2.1. Az adatfeldolgozással érintettek köre: a webhelyet meglátogató, a böngészési
adatok marketing célra történő felhasználásához hozzájáruló Felhasználók.

5.2.2. Adatfeldolgozóként vesszük igénybe a célzott reklámok megjelenítéséhez:

Google Ireland Ltd.

Cégjegyzékszám: 11603307
Adószám: IE 6388047V
Székhely: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
Postacím: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
Telefon: +353 1 436 1000
Webhely: https://www.google.ie/

vállalatot, továbbá a

Meta Platforms Ireland Ltd.

Cégjegyzékszám: 462932
Adószám: IE 9692928F
Székhely: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland
Telephely: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland
Postacím: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland
Telefon: +001 650 543 4800
Üzenet: https://facebook.com/help/contact/540977946302970
Webhely: https://www.facebook.com/privacy/explanation
vállalatot (a továbbiakban együtt: Adatfeldolgozók).

5.2.3. Az adatfeldolgozással érintett adatok köre: a jelen tájékoztatóban fentebb körülírt
böngészési adatok, preferenciák, és az azokból az Ön érdeklődési körére levonható
következtetések.

5.2.4. Az adatfeldolgozók igénybevételének célja: az Önnek célzott reklámok
megjelenítéséhez igénybe vett információtechnikai megoldások biztosítása.

5.2.5. Az adatfeldolgozás időtartama: a különböző céllal kezelt adatoknál fentebb
ismertetett időtartamig fér hozzá a Google Ireland Ltd. és a Meta Platforms Ireland Ltd.
az adatokhoz.

5.2.6. Az adatfeldolgozás jellege: online informatikai megoldásokkal történő
információtechnikai adatgyűjtés.

5.3. Adatfeldolgozás más célra nem történik.

5.4. A fent megjelölt Adatfeldolgozókon kívül más adatfeldolgozót nem veszünk igénybe.

A jelen tájékoztató az információtechnológiai adatkezelésre vonatkozóan tartalmaz
információkat. A jelen tájékoztatóban bemutatott adatkezelésekkel kapcsolatban fennálló
jogosultságaira, valamint a webhelyen megvalósuló, más személyes adatokat érintő
adatkezelésre vonatkozó további konkrét információkért kérjük, olvassa el az
"Adatkezelési tájékoztató" című dokumentumot.


2022.03.07.

Palásti János ev.

Jogi nyilatkozat

Jogi nyilatkozat


(A dokumentum letöltése/nyomtatása: ITT)


1. Általános tájékoztatás

Tájékoztatjuk, hogy a https://raktarkellekek.hu/ internetcímen elérhető webhelyet a

Palásti János ev

Nyilvántartási szám: 52160095
Adószám: 68723725-2-23
Székhely: 6500 Baja, Bara u. 2. D ép. 5. em. 13. ajtó
Üzleti tevékenység helye: 6500 Baja, Bara u. 2. D ép. 5. em. 13. ajtó
E-mail cím: info[kukac]raktarkellekek.hu

üzemelteti (a továbbiakban: Szolgáltató).

Jelen webhelyen a Szolgáltató szolgáltatásaival, termékeivel kapcsolatban információkat
ismerhet meg. A jelen webhely és az azt alkotó weboldalak (a továbbiakban: együttesen
webhely) megtekintésével és használatával Ön kötelezőnek fogadja el a webhelyen
közzétett szabályzatok, tájékoztatók, általános szerződési és felhasználói feltételek
tartalmát. Szolgáltató ezeket bármikor módosíthatja, mely módosításokat ill. az új
szabályzatokat, tájékoztatókat, valamint általános szerződési és felhasználói feltételeket
ezen a webhelyen teszi majd közzé.

Ezen a webhelyen a Szolgáltató az információkat tájékoztatási céllal helyezte el, így azok
tanácsadásnak nem minősülnek. Szolgáltató megtesz minden szükséges intézkedést, hogy
a közzétett adatok a valósággal egyezzenek, azonban a webhelyről származó
információkból közvetlenül jogok és kötelezettségek nem származtathatók.

Szolgáltató a felelősséget csak a megerősített információk vonatkozásában vállalja,
azonban kizárja a webhely, valamint a hardver és a szoftver működési hibájára,
illetéktelen módosítására visszavezethető, továbbá vírus következtében megváltozott
vagy megváltoztatott adatok esetében.


2. Szerzői jogok, iparjogvédelem

A webhelyen megtalálható szerzői tartalmak – beleértve, de nem kizárólagosan, többek
között a szövegeket, kialakítást, szoftvereket, képanyagot, ábrákat, hanganyagot,
audiovizuális anyagot, felvételeket, forráskódot és tartalmat – a Szolgáltató tulajdonát
képezik. Az itt megtalálható szerzői tartalmak és kizárólagos engedély alapján használt
tartalmak Magyarország szerzői jogi törvényei, valamint a nemzetközi szerzői jogi
törvények védelme alatt állnak. A tartalmak vagy azok részleteinek módosítása, másolása,
sokszorosítása, újbóli közzététele, feltöltése, letöltése, postai vagy egyéb továbbítása,
hozzáférhetővé tétele, a nyilvánosság számára megtekinthetővé tétele, más anyagok
létrehozásához való felhasználása, a rá mutató linkek létrehozása, átadása, értékesítése,
illetve más közcélú vagy kereskedelmi célra történő felhasználása csak Szolgáltató
kifejezett írásos engedélyével történhet.

Szolgáltató kifejezett írásos engedélye nélkül tilos a webhelyen megtalálható védjegyek
és szolgáltatási márkajelek módosítása, másolása, sokszorosítása, újbóli közzététele,
feltöltése, letöltése, postai vagy egyéb továbbítása, hozzáférhetővé tétele, továbbá tilos a
nyilvánosság számára megtekinthetővé tenni, valamint más anyagok létrehozásához való
felhasználása, értékesítése, illetve más közcélú vagy kereskedelmi célra történő
felhasználása.

Részben más megítélés alá esnek szabad felhasználási célú, nyílt forrásból jogtiszta úton
beszerzett tartalmak és Szolgáltató partnereitől származó külön szerződés alapján
megjelenített tartalmak. Ezek tekintetében a szerzői és iparjogvédelem nem Szolgáltatót
illeti meg (hanem a tartalmak tulajdonosát), ugyanakkor az ilyen tartalmak jelen
webhelyről a jogosult és a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül történő letöltése
vagy bármilyen felhasználása szintén jogsértő.


3. Információk és tartalmak felhasználása

A webhely kizárólag tájékoztatási céllal készült, és nem minősül semmilyen
tanácsadásnak.

Az egyes témakörhöz kapcsoló cikkek/videók kizárólag tájékoztató jellegű információkat
tartalmaznak és nem minősülnek szaktanácsadásnak.

A webhelyen közzétett tartalmak, beleértve az ott megtalálható feltételeket és leírásokat,
előzetes értesítés nélkül módosulhatnak.

A webhelyen megtalálható információk, termékek és szolgáltatások kapcsán Szolgáltató
felhívja a felhasználók figyelmét arra, hogy egyes információk, termékek, szolgáltatások
vagy anyagok felhasználását bizonyos országok törvényei tilthatják vagy korlátozhatják,
ennek figyelembevétele a felhasználó kötelessége és felelőssége.

A webhelyen megjelenített tartalmak vagy azok részleteinek felhasználása, továbbítása,
újabb nyilvánossá tétele kizárólag Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével és a forrás
megjelölésével történhet. A webhelyen megjelenített szerzői tartalmakat Szolgáltató
előzetes, konkrét engedélye nélkül csak teljes egészében, változatlan formában és úgy
lehet átvenni, hogy az átvevő a webhelyre történő egyértelmű hivatkozást, a forrás és a
szerző megjelölésével együtt mindenkor feltünteti.

A Szolgáltatótól eltérő, külső szerző által létrehozott tartalom tekintetében a szerző
előzetes írásbeli engedélye és szerzői minőségének feltüntetésére vonatkozó utasításának
betartása is szükséges.

Szolgáltató határozott és egyértelmű engedélye nélkül tilos olyan munkák és anyagok
létrehozása – nem kizárólagos jelleggel ideértve a betűtípusokat, ikonokat, link
gombokat, háttérképeket, asztali témákat, online képeslapokat, montázsokat, összevágott
és hasonló videókat, üdvözlőlapokat és engedély nélküli árukat – amelyek a webhelyen
elérhető tartalmakból származnak vagy azok alapján készültek.

Szigorúan tilos a webhely engedély nélküli felhasználása, valamint a webhelyhez
kapcsolódó információk nem rendeltetésszerű felhasználása.

A https://raktarkellekek.hu/ bejegyzett domain nevet a hivatkozás kivételével kizárólag
Szolgáltató előzetes írásos engedélyével lehet felhasználni.


4. Más oldalakra mutató linkek

Szolgáltató elhelyezhet a webhelyen harmadik felek által működtetett weboldalakra
mutató linkeket és hivatkozásokat, melyeket a felhasználók tetszés szerint használhatnak.

Szolgáltató nem ellenőrzi ezeket a weboldalakat, és nem felelős a tartalmukért. A linkek
elhelyezése nem minősül a külső weboldalon található nézetek, ötletek, áruk, termékek,
információk vagy szolgáltatások támogatásának vagy ajánlásának a Szolgáltató részéről.
A felhasználó és a linkben szereplő weboldal közötti jogviszony, beleértve az ott kínált
áruk, termékek és szolgáltatások kifizetését és leszállítását, kizárólag a Felhasználó és az
adott weboldal üzemeltetője közötti kapcsolaton alapul. Szolgáltató nincs befolyással a
linkekben szereplő külső weboldalakra, és nem felelős a külső weboldalak
megtekintésével, használatával vagy használatuk meghiúsulásával, illetve az ott kínált
tartalmakkal, áruval, termékekkel és szolgáltatásokkal összefüggő következményekért.


5. A https://raktarkellekek.hu/ webhelyre mutató linkek

Más webhelyeken a https://raktarkellekek.hu/ webhelyre mutató linkeket elhelyezni csak
Szolgáltató írásos engedélyével megengedett, kivéve a fenti 3. fejezetben körülírt átvett
szerzői tartalmakra történő szabályos hivatkozást. A weboldalra vezető linkek elhelyezése
nem okozhat kárt a Szolgáltató, vagy oldalainak hírnevében.

Szolgáltató fenntartja a jogot az engedélyezett linkek megszüntetésére bármilyen
előzetes értesítés nélkül, ha megítélése szerint a link valamilyen kárt okoz a Szolgáltató
vagy oldalainak hírnevében, működésében.


6. Tartalom eltávolítása

Szolgáltató fenntartja a jogot az oldalon található összes tartalom előzetes bejelentés és
indokolás nélkül történő eltávolítására.


2021.07.21.
Palásti János ev.