Telefonos rendelés és információ:

+36 30 222 7232 H-P 08:00-16:00

 

Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Vásárlási tudnivalók
Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Vásárlási tudnivalók
Impresszum

Impresszum

(A dokumentum letöltése/nyomtatása: ITT)

1. A https://raktarkellekek.hu/ internetcímen elérhető webhely üzemeltetője (Szolgáltató):
Palásti János ev
Nyilvántartási szám: 52160095
Adószám: 68723725-2-23
Székhely: 6500 Baja, Bara u. 2. D ép. 5. em. 13. ajtó
Üzleti tevékenység helye: 6500 Baja, Bara u. 2. D ép. 5. em. 13. ajtó
Telefon: +36 30 222 7232
E-mail cím: info[kukac]raktarkellekek.hu

2. A kereskedelmi nyilvántartási szám és a nyilvántartást vezető hatóság:
3163
A hatóság elérhetőségei:
Bajai Polgármesteri Hivatal
Cím: 6500 Baja, Szentháromság tér 1.
Telefon: +36 79 527-100
E-mail: polghiv@bajavaros.hu
Webhely: http://bajaionkormanyzat.hu

3. Szolgáltató kamarai regisztrációs száma és a nyilvántartó szervezet:
BA68723725
Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Cím: 6000 Kecskemét Árpád krt. 4.
Telefonszám: +36 76 501-500
E-mail: titkarsag@bkmkik.hu
Webhely: http://www.bkmkik.hu/hu/kamara/kapcsolat

4. Szolgáltató által folytatott adatkezelést felügyelő hatóság:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Telefon: +36 1 391 1400
Fax: +36 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Webhely: http://www.naih.hu/

5. Tárhelyszolgáltató:
Unas Online Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített név: Unas Online Kft.
Cégjegyzékszám: 08-09-015594
Adószám: 14114113-2-08
Székhely: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.
Telephely: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.
Postacím: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.
Telefon: +36 99 200 200
E-mail: unas@unas.hu
Webhely: https://unas.hu/

2020.11.02.

Palásti János ev.

Fogyasztóvédelmi tájékoztató

Fogyasztóvédelmi tájékoztató
(A dokumentum letöltése/nyomtatása: ITT)

1. Szolgáltató

Tájékoztatjuk, hogy jelen webhelyet
Palásti János ev
Nyilvántartási szám: 52160095
Adószám: 68723725-2-23
Székhely: 6500 Baja, Bara u. 2. D ép. 5. em. 13. ajtó
Üzleti tevékenység helye: 6500 Baja, Bara u. 2. D ép. 5. em. 13. ajtó
E-mail cím: info[kukac]raktarkellekek.hu
(a továbbiakban: Szolgáltató) üzemelteti.
Jelen webhely:
https://raktarkellekek.hu/
internetcímen elérhető webhely, az azon elérhető weboldalak és aloldalak.


2. Hibás teljesítés

A vállalkozás hibásan teljesít, ha a szolgáltatás vagy a termék a teljesítés időpontjában
nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi
követelményeknek.
Nem teljesít hibásan a vállalkozás, ha Ön a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte,
vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.
Vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül az Ön által felismert hiba már
a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba
jellegével összeegyeztethetetlen. Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy hat hónapon
belül felismert hiba esetén a bizonyítás terhe a vállalkozást terheli.


3. Kellékszavatosság

Ön a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági
igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény
teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest
aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve
nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a
vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső
esetben – a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét
azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba
felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét,
hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl
kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő
egy év.
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a
hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a
szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után
azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés
időpontjában is megvolt.


4. Termékszavatosság

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – 3. pontban meghatározott
jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését
kérheti.
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi
követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő
tulajdonságokkal.
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított
két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával
szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén
Önnek kell bizonyítania.
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól,
ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem
volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és
termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem
érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén
azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó
kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.


5. Jótállás

Szolgáltató nem forgalmaz a kötelező jótállásról szóló jogszabályok hatálya alá eső tartós
fogyasztási cikkeket, és önként sem vállal jótállást a webhelyen megrendelhető
termékekre.


6. Elállási jog

Termék megrendelés esetén Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a
szerződéstől.

Az elállási határidő:
a) termék adásvételére irányuló szerződés esetében: attól a naptól számított 14 nap
elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik
személy a terméket átveszi;
b) több termék szolgáltatásakor: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen
Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó termék
átveszi;
c) több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor: amelyen Ön vagy az Ön által
megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi;
d) valamint az a), b), és c) pontok esetében Felhasználó a szerződés megkötésének napja
és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.
Ön elállási nyilatkozatát bármilyen módon bejelentheti, akár szóban akár írásban.
Ha Ön elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű
nyilatkozatát köteles eljuttatni vagy bejelenteni az alábbi elérhetőségek
egyikére:
Palásti János ev
Postacím: 6500 Baja, Bara u. 2. D ép. 5. em. 13. ajtó
E-mail: info[kukac]raktarkellekek.hu
Ebből a célból felhasználhatja az alábbi linken letölthető elállási
nyilatkozatmintát is:
► elállási nyilatkozatminta
Illetve annak tartalmát innen kimásolhatja:

--
Elállási nyilatkozatminta
(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)
Címzett: Palásti János ev
Postacím: 6500 Baja, Bara u. 2. D ép. 5. em. 13. ajtó
E-mail: info[kukac]raktarkellekek.hu
Alulírott ………………………………………………………………… kijelentem, hogy gyakorlom
elállási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére vonatkozó szerződés tekintetében:
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:
A fogyasztó neve:
A fogyasztó címe:
A fogyasztó aláírása (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén):
Kelt:

--
Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi
írásbeli elállási nyilatkozatát, vagy a határidő utolsó napján szóban bejelenti azt. Önt
terheli annak bizonyítása, hogy az elállási jogát az itt írtaknak megfelelő módon és
határidőben gyakorolta.
Az elállási jog gyakorlását nem zárja ki a felbontott csomagolás és a termék jellegének,
tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használat.
Az elállás joghatásai
Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási
nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által
teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat
a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált,
legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés
során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot
alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a
hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen
többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem
kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi
időpontot kell figyelembe venni.
Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási
nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő
betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék
visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.
Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért,
ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges
használatot meghaladó használat miatt következett be.
A termék visszaküldésének megszervezése és a visszaküldés költsége Önt terheli.
Az árut visszajuttathatja személyesen is, az ügyfélszolgálattal történő előzetes időpont
egyeztetés után.
Az elállás elfogadása és az áru visszavétele után az elszámolás megtörténik, legfeljebb az
elállási nyilatkozat beérkezésétől számított 14 napon belül. Elállás esetén az elállással
érintett termék vételárát és a kiszállítás költségét is visszatérítjük Önnek.
Az elállási jog alóli kivételek:
A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) alapján a fogyasztó nem gyakorolhatja elállási
jogát:
- olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy
kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a
fogyasztó személyére szabtak,
- olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai
okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.


7. Panasztételi lehetőségek, vitarendezési fórumok

Az alábbiakban az általános szerződési feltételek vonatkozó rendelkezéseinek idézésével
tájékoztatjuk a panasztételi és vitarendezési lehetőségekről.

7.1. Felhasználó a Szolgáltató szolgáltatására, tagjának, alkalmazottjának vagy a
Szolgáltató érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő
forgalmazásával, értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására,
tevékenységére vagy mulasztására, az áru minőségére vonatkozó panaszával levélben,
telefonon és elektronikus levélben fordulhat Szolgáltatóhoz az alábbi elérhetőségeken:
Palásti János ev
Postacím: 6500 Baja, Bara u. 2. D ép. 5. em. 13. ajtó
Telefonszám: +36 30 222 7232
E-mail: info[kukac]raktarkellekek.hu
Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, szükség szerint azonnal orvosolja.
Amennyiben ez nem lehetséges, illetve a Felhasználó egyet nem értése esetén, valamint
az írásban benyújtott panaszt Szolgáltató legkésőbb harminc napon belül írásban
megválaszolja.

7.2. Békéltető testülethez fordulás lehetősége
Felhasználó (fogyasztó) a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi
szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés
megkötésével és teljesítésével kapcsolatban békéltető testület díjmentes eljárását is
kérheti.
Ha Fogyasztó magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, akkor
ezen lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti megyei (fővárosi) kereskedelmi és
iparkamarák mellett működő békéltető testület illetékes. A békéltető testületek
elérhetőségei megtalálhatóak a https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek
oldalon.
A fogyasztó erre irányuló kérelmében a fentiektől eltérő, másik békéltető testületet
jelölhet meg.
Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület:
Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő
Békéltető Testület
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefon: +36 76 501 525, +36 76 501 532, +36 70 7028 403
Fax: +36 76 501 538
E-mail: bekelteto@bacsbekeltetes.hu
Webhely: http://www.bacsbekeltetes.hu/
A Fogyasztó magyarországi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában:
Magyarországon a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti
Békéltető Testület jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez
kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban. A Budapesti
Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei
megtalálhatók a
https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek&pid=1&mid=1 oldalon, valamint itt
olvashatók:
Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Telefon: +36 1 488 2186
Fax: +36 1 488 2186
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
Webhely: http://bekeltet.hu
Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség
terheli.
A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő
független testület. Hatáskörébe tartozik a fent megjelölt témájú fogyasztói jogviták
bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése,
ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok
egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.
A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót
megillető jogokról és kötelezettségekről.

7.3. Ha Felhasználó az Európai Unióban él, az interneten vásárolt termékre,
szolgáltatásra vonatkozó panaszával kapcsolatban igénybe veheti az Európai Bizottság
alábbi online vitarendezési eszközét.
Az Európai Bizottság online vitarendezési platformja
Webhely: https://webgate.ec.europa.eu/odr
Ezt az internetalapú platformot az EU azoknak a fogyasztóknak hozta létre, akik
panasszal kívánnak élni az általuk online vásárolt termékekkel vagy szolgáltatásokkal
kapcsolatban, és fel szeretnének kérni egy semleges harmadik felet (vitarendezési
testületet) a panasz kezelésére.
Az online vitarendezési platformról és használatáról, a vitarendezés módjáról további
információkat a fenti link használatával elérhető webhelyen talál.

7.4. Felhasználó az áru minőségére vonatkozó panaszával, Szolgáltató (tagjának,
alkalmazottjának) vagy az érdekében vagy javára eljáró személynek a magatartására,
tevékenységére vagy mulasztására, a szolgáltatás minőségére, felelősségi szabályok
alkalmazására vonatkozó panaszával a magyarországi lakóhelye szerint illetékes
megyeszékhely szerinti járási hivatalhoz, mint fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhat. A
területileg illetékes járási hivatalok elérhetőségei megtalálhatók a http://jarasinfo.gov.hu
oldalon.
Felhasználó panaszával fordulhat a Szolgáltató székhelye szerinti fogyasztóvédelmi
hatósághoz is:
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
Fogyasztóvédelmi Osztály
Cím: 6000 Kecskemét, Szent István krt. 19/A
Postacím: 6000 Kecskemét, Szent István krt. 19/A
Telefonszám: +36 76 795 710
E-mail: fogyasztovedelem@bacs.gov.hu

7.5. Adatkezeléssel kapcsolatos felügyelet
Felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény és a GDPR alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint a Nemzeti Adatvédelmi
és Információszabadság Hatósághoz fordulhat:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Telefon: +36 1 391 1400
Fax: +36 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Webhely: http://www.naih.hu/
A bírósági út választása esetén a per - az érintett Felhasználó választása szerint - az
érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható,
mivel a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

2020.12.31.

Palásti János ev.

Tájékoztató "sütik" alkalmazásáról

1. Általános tájékoztatás
(A dokumentum letöltése/nyomtatása: ITT)

A https://raktarkellekek.hu/ internet címen elérhető webáruházat
Palásti János ev
Nyilvántartási szám: 52160095
Adószám: 68723725-2-23
Székhely: 6500 Baja, Bara u. 2. D ép. 5. em. 13. ajtó
Üzleti tevékenység helye: 6500 Baja, Bara u. 2. D ép. 5. em. 13. ajtó
E-mail cím: info[kukac]raktarkellekek.hu
(a továbbiakban: Adatkezelő) üzemelteti.
Tájékoztatjuk, hogy jelen webhely (a továbbiakban: webhely) szolgáltatásai színvonalának
emelése, a webhely felhasználásának megkönnyítése (lehetővé teszi a felhasználó
számára a könnyebb kommunikációt és interakciót webhelyünkkel), illetve a biztonsági és
adatvédelmi kockázatok megfelelő kezelése érdekében ún. „süti”-ket, idegen szóval
„cookie”-kat használ.
A cookie egy olyan kis adategyüttes (változó tartalmú, alfanumerikus információ csomag),
amelyet az Ön által böngészett webhely szervere küld az Ön eszközére. A süti az Ön
számítógépének, telefonjának vagy táblagépének böngészőprogramjában eltárolódik,
majd ezt később a küldő szerver onnan kiolvashatja. A cookie-t más webhely nem képes
elolvasni, csak amely azt elhelyezte. A cookie-k tájékoztatnak bennünket a látogatók
webhely használatával kapcsolatos szokásairól. A cookie-kat különböző célokra lehet
felhasználni; így pl. a webhely látogatottságának mérésére, illetve a böngészés
megkönnyítésére a webhelyen belül korábban megnyitott oldalak megjegyzésével. Egy
cookie sem tartalmaz olyan személyes adatot, amely közvetlenül lehetővé tenné bárki
számára az Ön e-mailen, telefonon, vagy hagyományos postai úton történő elérését. A
sütik önmagukban a felhasználó azonosítására nem képesek, kizárólag a látogató
számítógépének felismerésére alkalmasak. Ha nem kívánja elfogadni a webhelyen a
cookie-k használatát, akkor az Ön által használt webböngészőt oly módon is beállíthatja,
hogy a program üzenettel tájékoztassa Önt a cookie-k elhelyezéséről, illetve, hogy
megakadályozza a cookie-k elhelyezését.


2. A sütik jóváhagyása

A webhelyünk látogatására használt eszközén (számítógépén, telefonján vagy táblagépén)
helyezünk el sütiket. Webhelyünk böngészésének megkezdésekor, a főoldal
betöltődésekor felugró ablakban figyelmeztetjük Önt erre.
Ha a webhelyünk funkcióinak és kényelmes használatának biztosításához szükséges
sütiken kívül más célra is alkalmazunk sütiket, akkor ezek működéséhez az Ön
hozzájárulását is kérjük a felugró ablakban. Utóbbi esetben, ebben az ablakban később
megváltoztathatja az egyes adatgyűjtésekhez való hozzájárulását.
Abban az esetben is, ha kezdetben hozzájárul a sütijeink használatához, bármikor dönthet
úgy, hogy letiltja és törli a sütiket az internetes böngészője beállításaiban. Azonban
felhívjuk a figyelmét, hogy a sütik használata nélkül nem fog tudni hozzáférni sok olyan
funkcióhoz, amely megkönnyíti a böngészés élményét, illetve előfordulhat, hogy bizonyos
szolgáltatásaink nem működnek megfelelően.


3. A sütik beállításainak kezelése

A sütikre vonatkozó beállításait módosíthatja a felugró ablakban, illetve a böngészőjén
keresztül. Letilthatja a sütik használatát úgy, hogy böngészőjében aktiválja azt a
beállítást, amely lehetővé teszi, hogy visszautasítsa az összes, vagy bizonyos sütik
elhelyezését. Ezek a beállítások rendszerint a böngészője „beállítások” vagy
„preferenciák” menüjében érhetők el. A következő hivatkozások használatával
tájékozódhat erről bővebben:
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu
Firefox:
https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami?re
directlocale=en-US&redirectslug=Cookies
Internet Explorer: látogassa meg a https://support.microsoft.com oldalt, és a keresőbe
írja be a „sütik” szót.
Safari: látogassa meg a https://support.apple.com/hu-hu oldalt, és a keresőbe írja be a
„cookies” szót.
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.50/hu/cookies.html


4. A sütik típusai

A sütik lehetnek a munkafolyamat idején érvényes - ún. ideiglenes vagy munkamenet
sütik (session cookie) –, vagy állandó – mentett (persistent cookie) – sütik és
megkülönböztetjük az első féltől (belső), illetve a harmadik féltől származó (külső)
sütiket. Az alábbiakban olvashatja mit jelentenek ezek a kifejezések, hogy jobban
megérthesse az általunk használt sütiket, illetve azt, hogy miért használjuk őket.


5. A böngészés ideje alatt érvényes sütik

A böngészési munkamenet idején érvényes sütik lehetővé teszik, hogy a webhelyünkre
tett látogatása során Ön felismerhető legyen és így bármely oldalváltoztatást, vagy
kiválasztást a böngésző megjegyezhessen oldalról oldalra. Ezek a sütik lehetővé teszik,
hogy egy webhely számos oldalán gyorsan és könnyedén haladhasson végig anélkül, hogy
minden egyes meglátogatott oldalon azonosítania kellene magát, vagy folyamatokat
kellene ismételnie (pl. egy űrlap kitöltése). Az oldal böngészésének végeztével, illetve a
böngésző bezárásával az ilyen sütik automatikusan törlődnek az eszközéről.


6. Állandó sütik

Az állandó sütik olyan sütik, amelyek egy adott ideig (érvényességi idejük napokban,
hetekben, hónapokban vagy években kerül meghatározásra) „állandóak” maradnak a
számítógépén, miután lejárt a böngészési folyamat, ezért lehetővé teszik a felhasználók
preferenciáinak vagy műveleteinek a felidézését a webhelyre tett későbbi látogatás során
is (pl. alkalmazásukkal az adott oldalon érvényes felhasználónév, jelszó is tárolható). Az
érvényességi idő lejártáig a mentett sütik az Ön eszközén tárolódnak, azonban az előre
meghatározott határidők lejárta előtt Ön törölheti ezeket.


7. A webhely üzemeltetőjétől származó sütik

A böngészett webhely szerveréről érkező sütik. Jelen esetben Adatkezelő által
üzemeltetett webhelyet tároló szerverről érkező sütikről van szó, melyek tulajdonságait,
működését fentebb részleteztük. Ezek az Ön eszközének IP-címét, a webhely használata
során meglátogatott oldalakat, esetlegesen (az Ön döntése szerint) a felhasználó nevét és
jelszavát jegyzik meg. Ezzel tesszük lehetővé, hogy Önnek a webhely használata során ne
kelljen rendszeresen – egy-egy újabb oldal megnyitásakor, vagy a webhely elhagyását
követő visszatéréskor – újra folyamatokat ismételnie, ugyanazon lapok megnyitásával,
illetve – az Ön döntése szerint – ne kelljen újra azonosítania magát, illetve újra
bejelentkeznie. A webhelyünk regisztrált felhasználói számára a megfelelő jogosultságok
biztosítása érdekében alkalmazzuk a sütiket; ha a felhasználó belépett a webhelyre,
megkapja a szükséges jogosultságokat. Ezzel kapcsolatban egyéb információt nem
tárolnak ezek a sütik, azt sem, hogy mikor lépett be, ki lépett be, egyszerűen a belépési
jogosultságot ellenőrizzük használatukkal.
Ezek a sütik úgynevezett munkamenet sütik, tehát a böngészés ideje alatt érvényesek. Ez
azt jelenti, hogy ha valaki böngészni kezdi a webhelyet, akkor a süti aktiválódik, majd a
felhasználó utolsó aktivitását követően legfeljebb 15 percig él, illetve kilépésekor szűnik
meg.
Kivétel ez alól a belépési adatokat az Ön döntése alapján megjegyző süti, mely az Ön
böngészéshez használt eszközén eltárolódik 365 napig.


8. A harmadik féltől származó sütik

A harmadik féltől származó sütik nem az Adatkezelőtől illetve a webhelyet tároló
szerverről érkeznek. Ezeket a sütiket a számítógépe, telefonja, táblagépe is elmenti az
oldal látogatása során, az alábbiak szerint.


9. Google sütik

A Google Analytics© fájljai az oldal monitorozásához nyújtanak segítséget, valamint
információszerzésre szolgálnak az oldal felhasználásának módjáról (mint a webhelyet
látogatók száma, a megtekintett oldalak, a látogatók települése – honnan böngészik a
felhasználó –, honnan – mely más webhelyről – „érkezik” a felhasználó, a használt
böngészője, operációs rendszere, internet szolgáltatója és az általa éppen használt
monitor felbontása, az oldal böngészésének ideje, mikor hagyta el az oldalt). Ezeket az
információkat statisztikák készítésére és a webhely további fejlesztésére használjuk.
Ezen adatokhoz a Google Ireland Ltd. (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland) is
hozzáfér, a Google Analytics eszközeinek tulajdonosa és üzemeltetője. A Google Ireland
Ltd. a fenti adatokat a böngésző felhasználó számára célzott reklámok eljuttatása céljából
is felhasználja. Ennek során a Google Ireland Ltd. a sütik által gyűjtött adatok és a
böngészéshez használt eszköz IP címének összekapcsolásával állapítja meg az adott
eszközről végrehajtott böngészési szokások alapján az az alapján feltárható érdeklődési
kört, majd így juttatja el a célzott reklámokat az adott eszközre. További információért
látogassa meg a következő oldalakat:
https://www.google.com/analytics
https://support.google.com/analytics/answer/2838718?hl=hu
A Google Analytics© sütik úgynevezett állandó sütik, tárolásuk maximálisan két évig tart,
de ez a gyakorlatban – sütik típusától függően – 2 óra és hat hónap közötti időtartam.
Bővebb információkért a sütikről, beleértve az elhelyezett sütik megtekintését, kezelését
és törlését, látogassa meg a http://www.allaboutcookies.org oldalt. A Google Analytics
által végzett követés minden oldalon történő letiltásához látogassa meg a
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout oldalt.


10. Facebook sütik

Adatkezelő közösségi oldalának elérését, illetve jelen webhely közösségi oldalon való
megosztását és kedvelését megkönnyítő sütiket a Facebook Ireland Ltd. szolgáltatása
biztosítja, így ezen sütik által kezelt adatokhoz a Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal
Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland) is hozzáfér. A szolgáltatás használata
során megvalósuló adatkezelést a Facebook Ireland Ltd. végzi. A Facebook Ireland Ltd.
ezen szolgáltatása révén hozzáfér a fentebb írt, webhely látogatottságának méréséhez és
böngészési szokások feltérképezéséhez kezelt adatok köréhez. Ezen adatok a Facebook
Ireland Ltd. eszközeivel tartósan kerülnek eltárolásra, de legfeljebb 2 évig működő sütik
segítségével, mely sütik a Felhasználó böngészéshez használt eszközén rögzülnek. Ezen
sütik törléséről Felhasználó gondoskodhat böngészője beállításaiban. A Facebook Ireland
Ltd. a fenti adatokat a böngésző felhasználó számára célzott reklámok eljuttatása céljából
is felhasználja. Ennek során a Facebook Ireland Ltd. a sütik által gyűjtött adatok és a
böngészéshez használt eszköz IP címének összekapcsolásával állapítja meg az adott
eszközről végrehajtott böngészési szokások alapján az az alapján feltárható érdeklődési
kört, majd így juttatja el a célzott reklámokat az adott eszközre.
Fentiekről bővebben tájékozódhat a Facebook Ireland Ltd. alábbi oldalán:
https://developers.facebook.com/products


11. Naplófájl bejegyzések

Adatkezelő webhelyét üzemeltető technikai háttér naplóbejegyzéseket használ. A
naplóbejegyzésekben eltárolásra kerülhet az IP cím, a látogató által használt böngésző
típusa, az internet szolgáltató, dátum/idő bélyegző, hivatkozó és kilépő oldalak címe, a
kattintások száma a látogatás alatt. Erre azért kerül sor, hogy működési hiba esetén
vissza tudjuk keresni a hiba körülményeit, ezzel biztonságosabbá tehessük a böngészést a
jövőben. Könnyebbé teszi számunkra a webhely kezelését és adminisztrációját. Az adatok
közvetlenül személyazonosság megállapítására nem alkalmasak.
A jelen tájékoztató az információtechnológiai adatkezelés módjára vonatkozóan tartalmaz
információkat. A webhely ilyen jellegű, illetve más személyes adatokat érintő
adatkezelésére vonatkozó további konkrét információkért kérjük, olvassa el az
"Adatkezelési tájékoztató" című dokumentumot.


2020.11.02.

Palásti János ev.

Jogi nyilatkozat

1. Általános tájékoztatás
(A dokumentum letöltése/nyomtatása: ITT)

Tájékoztatjuk, hogy a https://raktarkellekek.hu/ internetcímen elérhető webhelyet a
Palásti János ev
Nyilvántartási szám: 52160095
Adószám: 68723725-2-23
Székhely: 6500 Baja, Bara u. 2. D ép. 5. em. 13. ajtó
Üzleti tevékenység helye: 6500 Baja, Bara u. 2. D ép. 5. em. 13. ajtó
E-mail cím: info[kukac]raktarkellekek.hu
üzemelteti (a továbbiakban: Szolgáltató).
Jelen webhelyen a Szolgáltató szolgáltatásaival, termékeivel kapcsolatban információkat
ismerhet meg. A jelen webhely és az azt alkotó weboldalak (a továbbiakban: együttesen
webhely) megtekintésével és használatával Ön kötelezőnek fogadja el a webhelyen
közzétett szabályzatok, tájékoztatók, általános szerződési és felhasználói feltételek
tartalmát. Szolgáltató ezeket bármikor módosíthatja, mely módosításokat ill. az új
szabályzatokat, tájékoztatókat, valamint általános szerződési és felhasználói feltételeket
ezen a webhelyen teszi majd közzé.
Ezen a webhelyen a Szolgáltató az információkat tájékoztatási céllal helyezte el, így azok
tanácsadásnak nem minősülnek. Szolgáltató megtesz minden szükséges intézkedést, hogy
a közzétett adatok a valósággal egyezzenek, azonban a webhelyről származó
információkból közvetlenül jogok és kötelezettségek nem származtathatók.
Szolgáltató a felelősséget csak a megerősített információk vonatkozásában vállalja,
azonban kizárja a webhely, valamint a hardver és a szoftver működési hibájára,
illetéktelen módosítására visszavezethető, továbbá vírus következtében megváltozott
vagy megváltoztatott adatok esetében.


2. Szerzői jogok, iparjogvédelem

A webhelyen megtalálható szerzői tartalmak – beleértve, de nem kizárólagosan, többek
között a szövegeket, kialakítást, szoftvereket, képanyagot, ábrákat, hanganyagot,
audiovizuális anyagot, felvételeket, forráskódot és tartalmat – a Szolgáltató tulajdonát
képezik. Az itt megtalálható szerzői tartalmak és kizárólagos engedély alapján használt
tartalmak Magyarország szerzői jogi törvényei, valamint a nemzetközi szerzői jogi
törvények védelme alatt állnak. A tartalmak vagy azok részleteinek módosítása, másolása,
sokszorosítása, újbóli közzététele, feltöltése, letöltése, postai vagy egyéb továbbítása,
hozzáférhetővé tétele, a nyilvánosság számára megtekinthetővé tétele, más anyagok
létrehozásához való felhasználása, a rá mutató linkek létrehozása, átadása, értékesítése,
illetve más közcélú vagy kereskedelmi célra történő felhasználása csak Szolgáltató
kifejezett írásos engedélyével történhet.
Szolgáltató kifejezett írásos engedélye nélkül tilos a webhelyen megtalálható védjegyek
és szolgáltatási márkajelek módosítása, másolása, sokszorosítása, újbóli közzététele,
feltöltése, letöltése, postai vagy egyéb továbbítása, hozzáférhetővé tétele, továbbá tilos a
nyilvánosság számára megtekinthetővé tenni, valamint más anyagok létrehozásához való
felhasználása, értékesítése, illetve más közcélú vagy kereskedelmi célra történő
felhasználása.
Részben más megítélés alá esnek szabad felhasználási célú, nyílt forrásból jogtiszta úton
beszerzett tartalmak és Szolgáltató partnereitől származó külön szerződés alapján
megjelenített tartalmak. Ezek tekintetében a szerzői és iparjogvédelem nem Szolgáltatót
illeti meg (hanem a tartalmak tulajdonosát), ugyanakkor az ilyen tartalmak jelen
webhelyről a jogosult és a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül történő letöltése
vagy bármilyen felhasználása szintén jogsértő.


3. Információk és anyagok felhasználása

A webhely kizárólag tájékoztatási céllal készült, és nem minősül semmilyen
tanácsadásnak.
A webhely tartalma, beleértve az ott megtalálható feltételeket és leírásokat, előzetes
értesítés nélkül módosulhat. Szigorúan tilos a webhely engedély nélküli felhasználása,
valamint a webhelyhez kapcsolódó jelszavak és információk nem rendeltetésszerű
felhasználása.
A webhelyen bemutatott termékek és szolgáltatások nem feltétlenül állnak rendelkezésre
a világ minden pontján. A szolgáltatások igénybevételére való jogosultság meghatározása
a Szolgáltató kizárólagos hatásköre. A webhelyen megtalálható információk, termékek és
szolgáltatások kapcsán Szolgáltató felhívja a felhasználók figyelmét arra, hogy egyes
információk, termékek, szolgáltatások vagy anyagok felhasználását bizonyos országok
törvényei tilthatják vagy korlátozhatják, ennek figyelembevétele a felhasználó
kötelessége.


4. Más oldalakra mutató linkek

Szolgáltató elhelyezhet a webhelyen harmadik felek által működtetett weboldalakra
mutató linkeket és hivatkozásokat, melyeket a felhasználók tetszés szerint használhatnak.
Szolgáltató nem ellenőrzi ezeket a weboldalakat, és nem felelős a tartalmukért. A linkek
elhelyezése nem minősül a külső weboldalon található nézetek, ötletek, áruk, termékek,
információk vagy szolgáltatások támogatásának vagy ajánlásának a Szolgáltató részéről.
A felhasználó és a linkben szereplő weboldal közötti jogviszony, beleértve az ott kínált
áruk, termékek és szolgáltatások kifizetését és leszállítását, kizárólag a Felhasználó és az
adott weboldal üzemeltetője közötti kapcsolaton alapul. Szolgáltató nincs befolyással a
linkekben szereplő külső weboldalakra, és nem felelős a külső weboldalak
megtekintésével, használatával vagy használatuk meghiúsulásával, illetve az ott kínált
tartalmakkal, áruval, termékekkel és szolgáltatásokkal összefüggő következményekért.


5. A https://raktarkellekek.hu/ webhelyre mutató linkek

Más webhelyeken a https://raktarkellekek.hu/ webhelyre mutató linkeket elhelyezni csak
Szolgáltató írásos engedélyével megengedett. A weboldalra vezető linkek elhelyezése
nem okozhat kárt a Szolgáltató, vagy oldalainak hírnevében.
Szolgáltató fenntartja a jogot az engedélyezett linkek megszüntetésére bármilyen
előzetes értesítés nélkül, ha megítélése szerint a link valamilyen kárt okoz a Szolgáltató
vagy oldalainak hírnevében, működésében.


6. Tartalom eltávolítása

Szolgáltató fenntartja a jogot az oldalon található összes tartalom előzetes bejelentés és
indokolás nélkül történő eltávolítására.


2020.11.02.

Palásti János ev.